เอกสารดาวน์โหลด

งานวิชาการ

👉 รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2/2566
👉 รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 1/2565
👉 รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2/2564
👉 รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 1/2564
👉 รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2/2563
👉 รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 1/2563 18 ก.ค.63
👉ใบหลักฐานแก้-0-ร-มผ
👉แบบประเมินการนิเทศแผน
👉แบบฟอร์มงานวิจัยในชั้นเรียน
👉เอกสารหลักสูตร ปี 2560
👉แบบประเมินการนิเทศครู
👉แบบฟอร์ม-PLC-สมบูรณ์
👉แบบฟอร์มงานวิจัยในชั้นเรียน
👉
เอกสารหลักสูตร ปี 2560

งานงบประมาณ
👉 เอกสารเบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ
👉 เอกสารงานแผน
👉บันทึกข้อความสรุปโครงการ

งานบุคคล

👉 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานครู 
👉แบบประเมินผลการปฏิบัติงานครู

งานกิจการนักเรียน
👉 แบบรายงานเยี่ยมบ้าน


งานบริหารทั่วไป

👉เอกสารขออนุญาตใช้อาคารสถานที่