ทำเนียบผู้บริหาร

ลำดับ      ชื่อ-นามสกุล                วันดำรงตำแหน่ง
1.    นายประยูร ศุภจริยวัตร       1มิ.ย.19-1มิ.ย.28
2.    นายสมรัก แพทย์พันธุ์       2มิ.ย.28-15เม.ย.30
3.    นายสุรพล ธีระกูล            16เม.ย.30-11พ.ย.34
4.    นายวณิชย์ อาฒยะพันธุ์    12พ.ย.34-30ก.ย.42
5.    นายโสภณ สุขเสวี             6ม.ค.43-23ธ.ค.47
6.    นางปราณี ปั้นบัว              24ธ.ค.47-10ม.ค.52
7.    นายชาติชาย ฟักสุวรรณ    1มิ.ย.52-8พ.ย.55
8.    นางรุจิรดา วรรณศิริ       9พ.ย.55-28มิ.ย.58
9.    นางสาวสุพิชฌาย์ เจริญรักษ์    29มิ.ย.58-8มี.ค.60
10.    นางนิตยา มั่นชำนาญ       9มี.ค.60-18ธ.ค.62
11.    ว่าที่ ร.ต. เกชา กลิ่นเพ็ง    17มี.ค.63-30ก.ย.64
12.    นายอภิลักษณ์ ธีราลักษณ์สกุล    1ต.ค.64-28เม.ย.66
13.    นายโกศล วรพุฒ           12ก.ค.66-ปัจจุบัน