ง20102

รหัสวิชา ง20102 งานเกษตร 1
ผู้สอน นายสำราญ บุญเขียว
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
/1-1/6

สัปดาห์

สื่อการสอน

กิจกรรม

1
ใบงานและใบความรู้ที่ 1
2
ใบงานและใบความรู้ที่ 2
3
ใบงานและใบความรู้ที่ 3
4
ใบงานและใบความรู้ที่ 4