ท23101

รหัสวิชา ท23101 ภาษาไทย5
ผู้สอน นางสาววิมล แซ่แต้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 – 3/7

สัปดาห์

สื่อการสอน

กิจกรรม

1
ใบความรู้ที่ 1
ใบความรู้ที่ 1
ใบงานที่ 1
2
ใบงานที่ 2.1
ใบงานที่ 2.2
ใบงานที่ 2.3
3
วีดีโอที่ 3.1.1
วีดีโอที่ 3.1.2
วีดีโอที่ 3.1.3
วีดีโอที่ 3.1.4
วีดีโอบทอาขยาน
ใบงานที่ 3
4
วีดีโอที่ 4