ท30201-ท30202

รหัสวิชา ท30202 ภาษาไทยเพิ่มเติม และ
ท30201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ผู้สอน นายศิระศักดิ์ เจาวรรณศิริ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 – 4/7

สัปดาห์

สื่อการสอน

กิจกรรม

1
หน่วยที่ 1
ใบงานที่ 1
2
หน่วยที่ 2
ใบงานที่ 2
3
หน่วยที่ 3
ใบงานที่ 3
4
หน่วยที่ 4
ใบงานที่ 4
5
หน่วยที่ 5
ใบงานที่ 5
6
หน่วยที่ 6
ใบงานที่ 6
ภาคเรียนที่ 2
ท30201
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
1
ใบงานที่1
2
ใบงานที่2
3
ใบงานที่3
4
ใบงานที่4