ว30205

รหัสวิชา ว30205 รายวิชา ฟิสิกส์ 5
ผู้สอน นายมณฑล นำพะวา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1-6/2

สัปดาห์

สื่อการสอน

กิจกรรม

1
หน่วยที่ 1
ใบงานที่ 1
2
หน่วยที่ 2
ใบงานที่ 2
3
หน่วยที่ 3
ใบงานที่ 3
4
หน่วยที่ 4
ใบงานที่ 4