ส22103-ส22104

รหัสวิชา ส22103 รายวิชา ประวัติศาสตร์ 3 และ
ส22106 รายวิชา ประวัติศาสตร์ 4
ผู้สอน นายโยธิน ทิพย์อักษร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1-2/7

สัปดาห์

สื่อการสอน

กิจกรรม

1
หน่วยที่ 1
ใบงานที่ 1
2
หน่วยที่ 2
ใบงานที่ 2
3
หน่วยที่ 3
ใบงานที่ 3
4
หน่วยที่ 4
ใบงานที่ 4
5
หน่วยที่ 5
ใบงานที่ 5
6
หน่วยที่ 6
ใบงานที่ 6
ภาคเรียนที่ 2
ประวัติศาสตร์ 4
ส22106
1
ใบงานที่ 1
2
ใบงานที่ 2
3
ใบงานที่ 3
4
ใบงานที่ 4