ส22103-ส22104

รหัสวิชา ส22103 รายวิชา ประวัติศาสตร์ 3
ผู้สอน นายโยธิน ทิพย์อักษร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1-2/7

สัปดาห์

สื่อการสอน

กิจกรรม

1
หน่วยที่ 1
ใบงานที่ 1
2
ใบงานที่ 2
3
หน่วยที่ 3
ใบงานที่ 3
4
หน่วยที่ 4
ใบงานที่ 4
5
หน่วยที่ 5
ใบงานที่ 5
6
ใบงานที่ 6
7
ใบงานที่ 7
8
หน่วยที่ 8
ใบงานที่ 8
9
หน่วยที่ 9
ใบงานที่ 9
10
ใบงานที่ 10
11
ใบงานที่ 11
12
ใบงานที่ 12