อ23101-อ23102

รหัสวิชา อ23101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน และ
อ23102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ผู้สอน นางสาวศศิมาพร หลักคำพันธ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 – 3/6

สัปดาห์

สื่อการสอน

กิจกรรม

1
หน่วยที่ 1
ใบงานที่ 1
2
หน่วยที่ 2
ใบงานที่ 2
3
หน่วยที่ 3
ใบงานที่ 3
4
หน่วยที่ 4
ใบงานที่ 4
5
หน่วยที่ 5
หน่วยที่ 5
ใบงานที่ 5
6
หน่วยที่ 6
ใบงานที่ 6
ภาคเรียนที่ 2
อ23102
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
1
ใบงานที่ 1
2
ใบงานที่ 2
3
ใบงานที่ 3
4
ใบงานที่ 4