ค32101-ค32102

รหัสวิชา ค32101 คณิตศาสตร์ และ ค32022 คณิตศาสตร์
ผู้สอน นางบูรณา พันธุ์ธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1-5/7

สัปดาห์

สื่อการสอน

กิจกรรม

1
หน่วยที่ 1
ใบงานที่ 1
2
หน่วยที่ 2
ใบงานที่ 2
3
หน่วยที่ 3
ใบงานที่ 3
4
หน่วยที่ 4
ใบงานที่ 4
5
หน่วยที่ 5
ใบงานที่ 5
6
หน่วยที่ 6
ใบงานที่ 6
ภาคเรียนที่ 2
ค32102
คณิตศาสตร์
1
ใบความรู้ที่1
ใบงานที่1
2
ใบความรู้ที่2
ใบงานที่2
3
ใบความรู้ที่3
ใบงานที่3
4
ใบความรู้ที่4
ใบงานที่4