ค33101-ค33102

รหัสวิชา ค33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน และ
ค33102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ผู้สอน นางสาวพรรณนิภา เรืองแสงทองกุล
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1-6/6

สัปดาห์

สื่อการสอน

กิจกรรม

1
หน่วยที่ 1
ใบงานที่ 1
2
หน่วยที่ 2
ใบงานที่ 2
3
หน่วยที่ 3
ใบงานที่ 3
4
หน่วยที่ 4
ใบงานที่ 4
5
หน่วยที่ 5
ใบงานที่ 5
6
หน่วยที่ 6
ใบงานที่ 6
ภาคเรียนที่ 2
ค33102
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
1
ใบงานที่ 1
2
ใบงานที่ 2
3
ใบงานที่ 3
4
ใบงานที่ 4