ค33101

รหัสวิชา ค33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ผู้สอน นางสาวพรรณนิภา หาญแก้วยิ่ง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1-6/
7

สัปดาห์

สื่อการสอน

กิจกรรม

1
กำหนดการสอน

ใบความรู้ที่ 1
ใบงานที่ 1
2
หน่วยที่ 2
ใบงานที่ 2
3
หน่วยที่ 3
ใบงานที่ 3
4
หน่วยที่ 4
ใบงานที่ 4