ง30295

รหัสวิชา ง30295 ช่างไม้เฟอร์นิเจอร์
ผู้สอน นายสำราญ บุญเขียว
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4-6/6

สัปดาห์

สื่อการสอน

กิจกรรม

1
หน่วยที่ 1
ใบงานที่ 1
2
หน่วยที่ 2
ใบงานที่ 2
3
หน่วยที่ 3
ใบงานที่ 3
4
หน่วยที่ 4
ใบงานที่ 4
5
หน่วยที่ 5
ใบงานที่ 5
6
หน่วยที่ 6
ใบงานที่ 6