ส23103

รหัสวิชา ส23103 ประวัติศาสตร์
ผู้สอน นางสาวปิยวรรณ อินจาด
ชั้นมัธยมศึกาษาปีที่ 3/1 – 3/7

สัปดาห์

สื่อการสอน

กิจกรรม

1
ใบงานที่ 1
2
ใบงานที่ 2
3
ใบงานที่ 3
4
ใบงานที่ 4
5
ใบงานที่ 5
6
ใบงานที่ 6
7
ใบงานที่ 7
8
ใบงานที่ 8
9
ใบงานที่ 9