ส23103-ส23106

รหัสวิชา ส23103 ประวัติศาสตร์ และ
ส23106 ประวัติศาสตร์
ผู้สอน นายณัฐพงษ์ นิชเปี่ยม
ชั้นมัธยมศึกาษาปีที่ 3/1 – 3/6

สัปดาห์

สื่อการสอน

กิจกรรม

1
หน่วยที่ 1
ใบงานที่ 1
2
หน่วยที่ 2 VDODLTV

หน่วยที่ 2

หน่วยที่ 2
ใบงานที่ 2
3
หน่วยที่ 3 VDODLTV

หน่วยที่ 3
ใบงานที่ 3
4
หน่วยที่ 4
ใบงานที่ 4
5
หน่วยที่ 5
ใบงานที่ 5
6
หน่วยที่ 6
ใบงานที่ 6
ภาคเรียนที่ 2
ส23106
ประวัติศาสตร์
1
ใบความรู้ที่ 1
ใบงานที่ 1
2
ใบความรู้ที่ 2
ใบงานที่ 2
3
ใบความรู้ที่ 3
ใบงานที่ 3
4
ใบความรู้ที่ 4
ใบงานที่ 4