ส23104

รหัสวิชา ส23104 สังคมศึกษา
ผู้สอน นายทินภัทร ธัญญเจริญ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 – 3/6

สัปดาห์

สื่อการสอน

กิจกรรม

ภาคเรียนที่ 2
1
ลิ้งค์กิจกรรม
2
3
4