ศ33102

รหัสวิชา ศ33102 ดนตรี-นาฎศิลป์
ผู้สอน นางสาวสุพัตรา เฮงจันทร์
ชั้นมัธยมศึกาษาปีที่ 6/1-6/7

สัปดาห์

สื่อการสอน

กิจกรรม

1
หน่วยที่ 1
ใบงานที่ 1
2
หน่วยที่ 2
ใบงานที่ 2
3
หน่วยที่ 3
ใบงานที่ 3
4
หน่วยที่ 4
ใบงานที่ 4