ท22101-ท22102

รหัสวิชา ท22101 ภาษาไทย1 และ ท22102 ภาษาไทย2
ผู้สอน นางสาววิมล แซ่แต้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1-2/7

สัปดาห์

สื่อการสอน

กิจกรรม

1
หน่วยที่ 1 (วิดีโอ)
หน่วยที่ 1
ใบงานที่ 1
2
หน่วยที่ 2
ใบงานที่ 2
3
หน่วยที่ 3
ใบงานที่ 3
4
หน่วยที่ 4
ใบงานที่ 4
5
หน่วยที่ 5
ใบงานที่ 5
6
หน่วยที่ 6
ใบงานที่ 6
ภาคเรียนที่ 2
ท21102
ภาษาไทย
1
ใบงานที่1.1
ใบงานที่1.2
2
ใบงานที่ 2
3
ใบงานที่ 3
4
ใบงานที่ 4