ท22101

รหัสวิชา ท22101 ภาษาไทย1
ผู้สอน นางสาวสุมนทิพย์ เสมสันต์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1-2/7

สัปดาห์

สื่อการสอน

กิจกรรม

1
ใบความที่ 1
ใบงานที่ 1
ใบงานที่ 1.1
2
หน่วยที่ 2
ใบงานที่ 2
3
หน่วยที่ 3
ใบงานที่ 3
ใบงานที่ 3.1