ท33101-ท33102

รหัสวิชา ท33101 ภาษาไทย 5 และ ท33102 ภาษาไทย 6
ผู้สอน นางประภา วงษ์มิตรแท้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1-6/6

สัปดาห์

สื่อการสอน

กิจกรรม

1
หน่วยที่ 1
ใบงานที่ 1
2
หน่วยที่ 2
ใบงานที่ 2

ใบงานที่ 2
3
หน่วยที่ 3
ใบงานที่ 3
4
หน่วยที่ 4
ใบงานที่ 4
5
หน่วยที่ 5
ใบงานที่ 5
6
หน่วยที่ 6
ใบงานที่ 6
ภาคเรียนที่ 2
ท33102
ภาษาไทย 6
1
ใบงานที่ 1
2
ใบงานที่ 2
3
ใบงานที่ 3
4
ใบงานที่ 4