ว21101

รหัสวิชา ว21101 วิทยาศาสตร์
ผู้สอน นางสาวนันทิดา หนูงาม
ชั้นมัธยมศึกาษาปีที่ 1/1-1/7

สัปดาห์

สื่อการสอน

กิจกรรม

1
หน่วยที่ 1
หน่วยที่ 1
2
หน่วยที่ 2.1
หน่วยที่ 2.2
หน่วยที่ 2.3
หน่วยที่ 2.4
3
หน่วยที่ 3
4
หน่วยที่ 4