ว21101-ว21102

รหัสวิชา ว21101 วิทยาศาสตร์ และ ว21102 วิทยาศาสตร์
ผู้สอน นางสาวนันทิดา หนูงาม
ชั้นมัธยมศึกาษาปีที่ 1/1-1/7

สัปดาห์

สื่อการสอน

กิจกรรม

1
หน่วยที่ 1
ใบงานที่ 1
2
หน่วยที่ 2
ใบงานที่ 2
3
หน่วยที่ 3
ใบงานที่ 3
4
หน่วยที่ 4
ใบงานที่ 4
5
หน่วยที่ 5
ใบงานที่ 5
6
หน่วยที่ 6
ใบงานที่ 6
ภาคเรียนที่ 2
ว21102
วิทยาศาสตร์
1
ใบงานที่1
2
ใบงานที่ 2.1
ใบงานที่ 2.2
3
ใบงานที่ 3.1
ใบงานที่ 3.2
4
ใบงานที่ 4