ว30221-ว30222

รหัสวิชา ว30221 เคมี 1 และ ว30222 เคมี 2
ผู้สอน นางณัธดา วรรณโวหาร และ นางชลิดา จันทร์เจ็ก
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 – 4/2

สัปดาห์

สื่อการสอน

กิจกรรม

1
หน่วยที่ 1
ใบงานที่ 1
2
หน่วยที่ 2
ใบงานที่ 2
3
หน่วยที่ 3
ใบงานที่ 3
4
หน่วยที่ 4
ใบงานที่ 5
5
หน่วยที่ 5
ใบงานที่ 5
6
หน่วยที่ 6
ใบงานที่ 6
ภาคเรียนที่ 2
ว30222 เคมี2
ชั้นม.4/2 ที่เรียนกับครูชลิดา จันทร์เจ็ก
ใบงานที่ 1