ว30225

รหัสวิชา ว30225 เคมี 5
ผู้สอน นางณัธดา วรรณโวหาร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 – 6/2

สัปดาห์

สื่อการสอน

กิจกรรม

1
หน่วยที่ 1
ใบงานที่ 1
2
หน่วยที่ 2
ใบงานที่ 2

ใบงานที่ 2
3
หน่วยที่ 3
ใบงานที่ 3
4
หน่วยที่ 4
ใบงานที่ 4
5
หน่วยที่ 5
ใบงานที่ 5
6
หน่วยที่ 6
ใบงานที่ 6
ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา ว30225 รายวิชา เคมี5
ผู้สอนนางณัธดา วรรณโวหาร
1
ใบงานที่ 1
2
ใบงานที่ 2
3
ใบงานที่ 3
4
ใบงานที่ 4