ค31101

รหัสวิชา ค31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ผู้สอน นายอุเทน ว่าถูกใจ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1-4/7

สัปดาห์

สื่อการสอน

กิจกรรม

1
หน่วยที่ 1
ใบงานที่ 1
2
หน่วยที่ 2
ใบงานที่ 2
3
หน่วยที่ 3
ใบงานที่ 3
4
หน่วยที่ 4
ใบงานที่ 4