ทำเนียบผู้บริหาร

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
วันดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่ง
1
นายประยูร ศุภจริยวัตร
1 มิถุนายน 2519 - 1 มิถุนายน 2528
ครูใหญ่
2
นายสมรัก แพทพันธุ์
2 มิถุนายน 2518 - 15 เมษายน 2530
อาจารย์ใหญ่
3
นายสุรพล ธีระกุล
16 เมาษายน 2530 - 11 พฤศจิกายน 2534
อาจารย์ใหญ่
4
นายวณิชย์ อาฒยะพันธุ์
12 พฤศจิกายน 2534 - 30 กันยายน 2542
ผู้อำนวยการ
5
นายโสภน สุขเสวี
6 มกราคม 2543 - 23 ธันวาคม 2547
ผู้อำนวยการ
6
นางปราณี ปั้นบัว
24 ธันวาคม 2547 - 10 มกราคม 2552
ผู้อำนวยการ
7
นายชาติชาย ฟักสุวรรณ
1 มิถุนายน 2552 - 8 พฤศจิกายน 2555
ผู้อำนวยการ
8
นางรุจิรดา วรรณศิริ
9 พฤศจิกายน 2555 - 8 มีนาคม 2558
ผู้อำนวยการ
9
นางสาวสุพิชฌาย์ เจริญรักษ์
9 มิถุนายน 2558 - 8 มีนาคม 2560
ผู้อำนวยการ
10
ดร.นิตยา มั่นชำนาญ
9 มีนาคม 2560 - ปัจุบัน
ผู้อำนวยการ