บทเรียนออนไลน์ DLTV

ระดับชั้น

บทเรียน DLTV

รายวิชา

บทเรียนครู

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ 1 (ค21101) และ
คณิตศาสตร์ 2 (ค21102) ชั้น ม.1/1-1/7
ครูกนกประภา ขาวเผือก
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ21101) และ
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ21102)ชั้น ม.1/1-1/7
ครูจุฑาทิพย์ กฐินทอง
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
พระพุทธศาสนา (ส21105) ชั้นม.1/1-1/7

สังคมศึกษา (ส21101) และ
สังคมศึกษา (ส21104)ชั้นม.1/1-1/7

ท้องถิ่นของเรา 2 (ส21262 ) ชั้นม.1/1-1/7
ครูชลิดา จันทุม

ครูณัฐพงศ์ ณิชเปี่ยม


ครูสมพร เกิดแก้ว
ประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์ 1 (ส21103) ชั้น ม.1/1-1/7
ครูชลิดา จันทุม
นาฏศิลป์
ดนตรี
ดนตรีไทย (ศ21102) ชั้นม.1/1-1/7

ดนตรี-นาฏศิลป์ 2 (ศ21104) ชั้นม.1/1-1/7
ครูสุพัตรา เฮงจันทร์

นายสุรเดช นิกรรัมย์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ (ว21101)และ
วิทยาศาสตร์ (ว21102) ชั้น ม.1/1-1/7

วิทยาการคำนวณ (ว20281)
การออกแบบและเทคโนโลยี (ว20282) ชั้นม. 1/1-1/7

ครูนันทิดา หนูงาม


ครูมลฤดี ลาพอุดมทรัพย์
ภาษาไทย
ภาษาไทย 1 (ท21101) และ
ภาษาไทย 2 (ท21102)ชั้น ม.1/1-1/7

ภาษาไทยเพิ่มเติม (ท20201) ชั้น ม.1/1 - 1/7

ภาษาไทย (ท20211) )ชั้น ม.1/1,1/3,1/4,1/5,1/7

ครูซาวียะห์ ราแดง


ครูหทัยนุช เพ็ชรประดับ

ครูสุมนทิพย์ เสมสัน
สุขศึกษาและพลศึกษา
สุขศึกษา1 ( พ21101 ) ชั้นม. 1/1-1/7
ครูนิรมล สุยะเสียน
ทัศนศิลป์
ทัศนศิลป์ (ศ21101) ชั้น ม.1/1-1/7

ทัศนศิลป์ (ศ21103) ชั้น ม.1/1-1/7
ครูธนวรรธน์ เจริญดี

ครูอัจฉรา ใจบุญ
เทคโนโลยี
การงานอาชีพ
งานเกษตร 1 (ง20102) ชั้นม.1/1-1/7
ครูอานนท์ ไชยศาสตร์
แนะแนว
แนะแนว ชั้นม.1/1-1/7
ครูพรทิพย์ รอดสม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ 3 (ค22101)และ
คณิตศาสตร์ 4 (ค22102) ชั้นม.2/1-2/7

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ค22202) ชั้นม.2/2-2/6

ครูประภาส นันทวิสิทธิ์


ครูปรมาภรณ์ อ่อนนุ่ม
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ (อ22101) และ
ภาษาอังกฤษ (อ22102) ชั้น ม.2/1-2/7

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน (อ22201) และ
ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน (อ22202) ชั้น ม.2/1-2/7
ครูสุดารัตน์ นาอุดม


ครูจุฑามาศ เจริญสุข

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
อาเซียนศึกษา (ส22201) ชั้นม. 2/1-2/7

สังคมศึกษา (ส22101) และ
สังคมศึกษา (ส22104)ชั้นม.2/1-2/7

พระพุทธศาสนา (ส22102 ) ชั้นม. 2/1-2/7
ครูโยธิน ทิพย์อักษร

ครูปิยวรรณ อินจาด


ครูณัฐวัตร เอี่ยมเจริญ

ประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์ 3 (ส22103 ) และ
ประวัติศาสตร์4 (ส22106)ชั้นม. 2/1-2/7
ครูโยธิน ทิพย์อักษร
นาฏศิลป์
ดนตรี-นาฏศิลป์3 (ศ22102) ชั้นม. 2/1 - 2/7
ครูศิริวรรณ ผลเจริญสมบูรณ์
เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ 4 (ว22102) ชั้น ม.2/1-2/7

วิทยาศาสตร์กับความงาม 1 (ว20211)และ
พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์ (ว20209) ชั้น ม.2/1-2/7

สารละลาย (ว22101) ชั้น ม.2/1-2/7

วิทยาการคำนวณ (ว20101)และ
การออกแบบและเทคโนโลยี(ว20102) ชั้นม. 2/1-2/7
ครูธนิดา ดวงคีรี

ครูพนิต นันทเวช


ครูนันทิดา หนูงาม

ครูนิรมล ทูลไธสง
ภาษาไทย
ภาษาไทย1 (ท22101)และ
ภาษาไทย2 (ท22102) ชั้นม. 2/1-2/7
ครูวิมล แซ่แต้
สุขศึกษาและพลศึกษา
สุขศึกษา (พ22103) ชั้น ม.2/1-2/7

พลศึกษา(กรีฑา) (พ22104) ชั้น ม.2/1-2/7
ครูอาณาดา พรหมลัทธิ์

ครูดิเรก จันทร์ประทีป

ทัศนศิลป์
ทัศนศิลป์ (ศ22101) และ
ทัศนศิลป์ (ศ22103) ชั้น ม.2/1-2/7
ครูธนวรรธน์ เจริญดี
การงานอาชีพ
ช่างเขียนแบบเบื้องต้น (ง20991 ) และ
งานช่าง (ง20104) ชั้นม. 2/1-2/7
ครูภคมน ปิ่นประดิษฐ
ดนตรี
แนะแนว

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ 5 (ค23101) และ
คณิตศาสตร์ 6 (ค23102) ชั้นม.3/1-3/6
ครูธิติญาภัคร์ โคตรสมบัติ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน (อ23201) ชั้น ม.3/1-3/6

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ23101 )และ
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ23102 ) ชั้นม. 3/1 - 3/6
ครูนรินรัตน์ เจียมวัฒนะฤกษ์

ครูศศิมาพร หลักคำพันธ์
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
สังคมศึกษา (ส23104) ชั้นม. 3/1-3/6

พระพุทธศาสนา (ส23102)และ
พระพุทธศาสนา (ส23105) ชั้นม. 3/1-3/6
ครูทินภัทร ธัญญเจริญ

ครูณัฐวัตร เอี่ยมเจริญ
ประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์ (ส23103) และ
ประวัติศาสตร์ (ส23106) ชั้น ม.3/1-3/6
ครูณัฐพงษ์ นิชเปี่ยม
นาฏศิลป์
นาฏศิลป์ (ศ23104) ชั้นม. 3/1 - 3/6
ครูศิริวรรณ ผลเจริญสมบูรณ์
วิทยาศาสตร์
วิทยาการคำนวณเพิ่มเติม 2 (ว20283)และ
การออกแบบและเทคโนโลยีเพิ่มเติม 2 (ว20284) ชั้น ม.3/1-3/6

ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 (ว23101)และ
ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 (ว23102) ชั้นม. 3/1 - 3/6
ครูอนัญชุดา วราคุณาศัยครูชลิดา จันทร์เจ็ก
ภาษาไทย
ภาษาไทยพื้นฐาน (ท23101) และ
ภาษาไทยพื้นฐาน (ท23102) ชั้นม. 3/1 - 3/6
ครูสมใจ สงนุ่น
สุขศึกษาและพลศึกษา
สุขศึกษา (พ23103) ชั้น ม.2/1-2/7

พลศึกษา(กรีฑา) (พ22104) ชั้น ม.2/1-2/7

สุขศึกษา เพิ่มเติม (พ20211) ชั้น ม.2/1-2/7

ครูอาณาดา พรหมลัทธิ์

ครูดิเรก จันทร์ประทีป

ครูนิรมล สุยะเสียน
ทัศนศิลป์
ทัศนศิลป์ (ศ22101) และ
ทัศนศิลป์ (ศ22103) ชั้น ม.3/1-3/6
ครูธนวรรธน์ เจริญดี
การงานอาชีพ
งานประดิษฐ์ (ง20105) ชั้นม. 3/1-3/6

การบัญชีเบื้องต้น (ง20237)และ
การขายเบื้องต้น (ง20238) ชั้นม.3/1-3/6
ครูยุวดี ไพสาลี

ครูปัญริสา อุไร
ดนตรี
ดนตรีสากล (ศ23102) ชั้นม 3/1 - 3/6
ครูสุรเดช นิกรรัมย์
แนะแนว
แนะแนว (ก23902) และ
แนะแนว (ก23907) ชั้น ม.3/1-3/6
ครูธิดารัตน์ ไชยศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ค31201) และ
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ค31202) ชั้น ม.4/1-4/6

คณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค31101) และ
คณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค31102)ชั้น ม.4/1-4/6
ครูจิรนันท์ ปิ่นเกิด


ครูอุเทน ว่าถูกใจ
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ31101) และ
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ31102)ชั้น ม.4/1-4/7

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน (อ31202) ชั้นม.4/1-4/7

ภาษาอังกฤษ (อ30221) ชั้นม.4/5-4/7

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว (อ30222) ชั้นม.4/5-4/7

ภาษาจีนเบื้องต้น (จ30201) และ
ภาษาจีน (จ30224)ชั้นม.4/3-4/4

ภาษาจีนอ่านเขียน1 (จ30211) ชั้นม.4/3-4/6
ครูนรินรัตน์ เจียมวัฒนฤกษ์


ครูณัฐชยาพร พิทักษ์โสธรสกุล

ครูณณัฏฐ์ ด่านอรุณ

ครูณฐภณ บุตรวัน

ครูสุชาดา จันทร์เขียว


ครูสปัน งามศักดิ์ประเสริฐ
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
สังคมศึกษา (ส31102) ชั้น ม.4/1-4/7
ครูสำอางค์ นิลพัทธ์
ประวัติศาสตร์
นาฏศิลป์
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
งานบ้าน (ง30101) และ
งานประดิษฐ์ (ง30102) ชั้นม.4/1-4/7

เกษตรทฤษฎีใหม่ (30257) ชั้นม.4/7

ช่างก่อสร้าง(30293) ชั้นม.4/6
ครูยุวดี ไพสาลี


นายอานนท์ ไชยศาสตร์

ครูสำราญ บุญเขียว
วิทยาศาสตร์
เคมี 1 (ว30221) และ เคมี 2 (ว30222) ชั้น ม.4/1-4/2

วิทยาการคำนวณ (ว30109) และ
การออกแบบและเทคโนโลยี (ว30106) ชั้น ม.4/1-4/7

ชีววิทยา 1 (ว30241) ชั้น ม.4/1

ฟิสิกส์ 2 1 (ว30202) ชั้น ม.4/1-4/2

ดาราศาสตร์ 1 (ว30261) ชั้น ม.4/1-4/2

วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 (ว30102) ชั้น ม.4/3และ4/6

วิทยาศาสตร์ชีวภาพและชีววิทยา2 (ว30103) ชั้น ม.4/1และ4/2
ครูณัธดา วรรณโวหาร และ
ครูชลิดา จันทร์เจ็ก

ครูสุวิมล จงมีสุข

ครูนริศรา วิจิตราพันธ์

ครูนิจินันท์ สุริวงษ์ครูธนิดา ดวงคีรี และ
ครูนิจินันท์ สุริวงษ์

ครูนริศรา วิจิตราพันธ์
ภาษาไทย
ภาษาไทยเพิ่มเติม (ท30202 )และ
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ท30201 ) ชั้นม. 4/3 - 4/7

ภาษาไทย (ท31101) ชั้นม. 4/1-4/7

ภาษาไทย (ท31102) ชั้นม. 4/2,4/3,4/4,4/6,4/7

ห้องสมุดและการค้นคว้า (ท30213) ชั้นม. 4/1-4/7
ครูศิระศักดิ์ เจาวรรณศิริ


ครูประภา วงษ์มิตรแท้

ครูสุมนทิพย์ เสมสัน

ครูชัชวาล ปิ่นเกิด
สุขศึกษาและพลศึกษา
เพศศึกษา (พ31201) ชั้นม.4/1-4/7

แบดมินตัน (พ31102) ชั้นม.4/1-4/7
ครูอาณาดา พรหมลัทธิ์
ทัศนศิลป์
ทัศนศิลป์ (ศ30212) ชั้น ม.4/6

สร้างสรรค์งานศิลป์ (ศ30209) ชั้นม.4/5-4/7
ครูธนวรรธน์ เจริญดี

ครูสุพัตรา เฮงจันทร์
ดนตรี
ดนตรีสากล (ศ31102) ชั้น ม.4/1-4/7

ดนตรีสากล (ศ30262) ชั้นม.4/5-4/7
ครูสุรเดช นิกรรัมย์
แนะแนว

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 (ค32201) และ
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 (ค32202) ชั้นม. 5/1-5/4

คณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค32101)และ
คณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค30212) ชั้นม. 5/1-5/7
ครูมาวิษา จอมพิภพ


ครูบูรณา พันธุ์ธรรม
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาจีน 2 (จ30203) ชั้นม.5/3-5/4

ภาษาจีนอ่าน-เขียน2 (จ30212) ชั้นม.5/3-5/4

ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 3 (อ32201) และ
ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 4 (อ32202) ชั้นม.5/1-5/7

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว (อ30223) และ
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว (อ30224) ชั้นม.5/5-5/7

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 (อ32101)และ
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 (อ32102) ชั้นม.5/1-5/7
ครูอมรรัตน์ วงศ์เพชรชารัตครูณณัฏฐ์ ด่านอรุณ


ครูจุฑามาศ เจริญสุข


ครูปาริชาด วงษ์แก้ว
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์ไทย (ส32102) ชั้น ม.5/1-5/7
ครูวุฒิไกร ชายกวด
นาฏศิลป์
นาฏศิลป์ (ศ32102) ชั้นม.5/1-5/7
ครูศิริวรรณ ผลเจริญสมบูรณ์
วิทยาศาสตร์
เคมี 4 (ว30224) ชั้น ม.5/1-5/2

วิทยาการคำนวณเพิ่มเติม 1 (ว30281) ชั้น ม.5/1-5/6

วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 และเคมี 3 (ว30101) ชั้น ม.5/1-5/7

วิทยาศาสตร์กายภาพ1 และเคมี 1 (ว30101) ชั้น ม.5/3-5/7

ฟิสิกส์3 (ว30203) ชั้น ม.5/1-5/2และ
ฟิสิกส์4 (ว30204)

ดาราศาสตร์ 2 (ว30262) และ
ดาราศาสตร์ 3 (ว30263)ชั้นม.5/1-5/2

ชีววิทยา3 (ว30243)และ
ชีววิทยา4 (ว30244) ชั้น ม.5/1-5/2
ครูมณฑล นำพะวา

ครูอนัญชุดา วราคุณาศัย

ครูมณฑล นำพะวา

ครูณัธดา วรรณโวหาร

ครูนิจินันท์ สุริวงษ์


ครูนิจินันท์ สุริวงษ์


ครูนริศรา วิจิตราพันธ์
ภาษาไทย
ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ (ท30212) ชั้น ม.5/3-5/7

หลักภาษาไทย (ท30203 )และ
การเขียนเชิงสร้างสรรค์ (ท30208 ) ชั้นม.5/5-5/7

ภาษาไทย (ท32101) ชั้น ม.5/1 - 5/7
ครูชัชวาล ปิ่นเกิด

ครูศิระศักดิ์ เจาวรรณศิริ


ครูหทัยนุช เพ็ชรประดับ
สุขศึกษาและพลศึกษา
สุขศึกษา (พ32102) ชั้นม.5/1-5/7
ครูองค์การ กอแก้วบูรพา
ทัศนศิลป์
การออกแบบ (ศ32101) ชั้นม.5/1-5/7
ครูสุพัตรา เฮงจันทร์
การงานอาชีพ
งานช่างพื้นฐาน (ง30103) ชั้นม.5/1-5/7

ช่างเชื่อมไฟฟ้า (ง30294) ชั้นม.5/1-5/7
ครูภคมน ปิ่นประดิษฐ

ครูสำราญ บุญเขียว
ดนตรี
ปฏิบัติดนตรีไทย เพิ่มเติม (ศ30239) ชั้นม.5/3-5/7
ครูสุพัตรา เฮงจันทร์
แนะแนว
แนะแนว (ก32902)และ
แนะแนว (ก32906) ชั้น ม.5/1-5/7
ครูธิดารัตน์ ไชยศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 (ค33201 ) และ
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 (ค33202 ) ชั้นม. 6/1-6/3

คณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค33101) และ
คณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค33102) ชั้นม.6/1-6/6
ครูมาวิษา จอมพิภพ


ครูพรรณนิภา เรืองแสงทองกุล
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาจีน 4 (จ30205) ชั้น ม.6/3

ภาษาจีนอ่าน-เขียน 3 (จ30213) ชั้นม.6/3

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ33101)และ
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ33102) ชั้นม.6/1 - 6/6

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน5 (อ33201) ชั้นม.6/1-6/6

ภาษาอังกฤษฟัง-พูด5 (อ33211) ชั้นม.6/4-6/6

ภาษาอังกฤษฟัง-พูด5 (อ33211) ชั้นม.6/4-6/6

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 6 (อ33202) ชั้นม.6/1-6/6ภาษาอังกฤษฟัง-พูด (อ33212) ชั้นม.6/4-6/6
ครูสปัน งามศักดิ์ประเสริฐ

ครูสปัน งามศักดิ์ประเสริฐ

ครูณฐภณ บุตรวัน


ครูณัฐชยาพร พิทักษ์โสธรสกุล

ครูปาริชาต วงษ์แก้วและ
ครูณัฐชยาพร พิทักษ์โสธรสกุล
ครูนรินรัตน์ เจียมวัฒนฤกษ์

ครูณณัฏฐ์ ด่านอรุณ
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
สังคมศึกษา 5 (ส33101) และ
สังคมศึกษา 6 (ส33102) ชั้น ม.6/1-6/6
ครูกัญญาพัชร โชติภาคินเศรษฐ์
ประวัติศาสตร์
นาฏศิลป์
นาฏศิลป์ (ศ30208) ชั้นม.6/1-6/6
ครูศิริวรรณ ผลเจริญสมบูรณ์
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
งานเกษตร (ง30106) ชั้น ม.6/1-6/6

พืชผักสวนครัว (ง30281) ชั้น ม.6/3-6/6
นายอานนท์ ไชยศาสตร์
วิทยาศาสตร์
เคมี 4 (ว30224) ชั้น ม.6/1-6/2

รายวิชา ฟิสิกส์ 4 (ว30204)และ
ฟิสิกส์ 5 (ว30205)ชั้นม. 6/1-6/2

ชีวิตและสิ่งแวดล้อม (ว30249) ชั้น ม.6/4-6/6

โลกดาราศาสตร์และอวกาศ5 (ว30267)และ
โลกดาราศาสตร์และอวกาศ6 (ว30268) ชั้น ม.6/1-6/2

วิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม (ว30249) ชั้น ม.6/3

ชีววิทยา 5 (ว30245) ชั้น ม.6/1-6/2
ครูมณฑล นำพะวา


ครูนิจินันท์ สุริวงษ์


ครูชลิดา จันทร์เจ็ก

ครูนริศรา วิจิตราพันธ์
ภาษาไทย
การเขียน (ท33201) และ
การพูด (ท33202)ชั้นม.6/4-6/6

ภาษาไทย 5 (ท33101) และ
ภาษาไทย 6 (ท33102)ชั้นม. 6/1-6/6
ครูศิระศักดิ์ เจาวรรณศิริ


ครูประภา วงษ์มิตรแท้
สุขศึกษาและพลศึกษา
สุขศึกษา (พ33102) ชั้นม.6/1-6/6
ครูองค์การ กอแก้วบูรพา
ทัศนศิลป์
ทัศนศิลป์ (ศ33101)ชั้น ม.6/1-6/6
ครูธนวรรธน์ เจริญดี
การงานอาชีพ
ครูสำราญ บุญเขียวครูปัญริสา อุไร
ดนตรี
ดนตรีไทย (ศ33102) ชั้นม.6/1-6/6
ครูสุพัตรา เฮงจันทร์
แนะแนว
แนะแนว (ก33902) ชั้น ม.6/1-6/6
ครูธิดารัตน์ ไชยศาสตร์