ค32201

รหัสวิชา ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
ผู้สอน นางสาวมาวิษา จอมพิภพ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1-5/4

สัปดาห์

สื่อการสอน

กิจกรรม

1
แนะนำรายวิชา
คำชี้แจง
ใบความรู้
ใบงานที่ 1
2
หน่วยที่ 2
3
ใบงานที่ 3
4
ใบงานที่ 4