ง20295

รหัสวิชา ง20295
รายวิชา ช่างไม้เบื้องต้น
ผู้สอน นายภคมน ปิ่นประดิษฐ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1-2/7

สัปดาห์

สื่อการสอน

กิจกรรม

1
หน่วยที่ 1
ใบงานที่ 1
2
หน่วยที่ 2
ใบงานที่ 2
3
หน่วยที่ 3
ใบงานที่ 3
4
หน่วยที่ 4
ใบงานที่ 4