ง30294

รหัสวิชา ง30294 รายวิชา ช่างเชื่อมไฟฟ้า
ผู้สอน นายสำราญ บุญเขียว
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3-5/7

[table id=137 /]