ง30294

รหัสวิชา ง30294 รายวิชา ช่างเชื่อมไฟฟ้า
ผู้สอน นายสำราญ บุญเขียว
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3-5/7

สัปดาห์

สื่อการสอน

กิจกรรม

ภาคเรียนที่ 2
1
ใบความรู้ที่ 1
2
ใบความรู้ที่ 1
3
ใบความรู้ที่ 1
4
ใบความรู้ที่ 1