จ30203

รหัสวิชา จ30203 ภาษาจีน 2
ผู้สอน นางอมรรัตน์ วงศ์เพชรชารัต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 – 5/4

สัปดาห์

สื่อการสอน

กิจกรรม

1
หน่วยที่ 1
ใบงานที่ 1
2
หน่วยที่ 2
ใบงานที่ 2
3
หน่วยที่ 3
ใบงานที่ 3
4
หน่วยที่ 4
ใบงานที่ 4
5
หน่วยที่ 5
ใบงานที่ 5
6
หน่วยที่ 6
ใบงานที่ 6