ท30203-ท30208

รหัสวิชา ท30203 หลักภาษาไทย และ
ท30208 การเขียนเชิงสร้างสรรค์
ผู้สอน นายศิระศักดิ์ เจาวรรณศิริ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 – 5/7

สัปดาห์

สื่อการสอน

กิจกรรม

1
หน่วยที่ 1
ใบงานที่ 1
2
หน่วยที่ 2
ใบงานที่ 2
3
หน่วยที่ 3
ใบงานที่ 3
4
หน่วยที่ 4
ใบงานที่ 4
5
หน่วยที่ 5
ใบงานที่ 5
6
หน่วยที่ 6
ใบงานที่ 6
ภาคเรียนที่ 2
ท30208
การเขียนเชิงสร้างสรรค์
1
ใบงานที่1
2
ใบงานที่2
3
ใบงานที่3
4
ใบงานที่4