ท30213

รหัสวิชา ท30213 รายวิชา ห้องสมุดและการค้นคว้า
ผู้สอน นายชัชวาล ปิ่นเกิด
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1-4/7

สัปดาห์

สื่อการสอน

กิจกรรม

1
ใบความรู้ที่ 1
ใบงานที่ 1
2
ใบความรู้ที่ 2
ใบงานที่ 2
3
ใบความรู้ที่ 3
ใบงานที่ 3
4
ใบความรู้ที่ 4
ใบงานที่ 4