พ20211

รหัสวิชา พ20211 พลศึกษาเพิ่มเติม(กระบี่กระบอง)
ผู้สอน นายดิเรก จันทร์ประทีป
ชั้นมัธยมศึกาษาปีที่ 2/1-2/7

สัปดาห์

สื่อการสอน

กิจกรรม

1
ใบงานที่ 1