พ30206

รหัสวิชา พ30206 วิชาพลศึกษาเพิ่มเติม(กระบี่กระบอง)
ผู้สอน นายดิเรก จันทร์ประทีป
ชั้มัธยมศึกษาปีที่ 5/5-5/7

[table id=142 /]