ว30102

รหัสวิชา ว30102 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2
ผู้สอน นางสาวนิจินันท์ สุริวงษ์ ม.4/3
ผู้สอน นางสาวธนิดา ดวงคีรี ม.4/6

ผู้สอน นางณัธาวรรณโวหาร ม.4/7

สัปดาห์

สื่อการสอน

กิจกรรม

ว30102 วิทยาศาสตร์กายภาพ
ที่เรียนกับครูธนิดา ดวงคีรี
1
ใบงานที่ 1
2
ใบงานที่ 2
3
4
ว30102 วิทยาศาสตร์กายภาพ
ที่เรียนกับครูนิจินันท์ สุริวงษ์
1
ใบงานที่ 1
2
3
4
ว30102 วิทยาศาสตร์กายภาพ
ที่เรียนกับครูณัธดา วรรณโวหาร
1
ใบงานที่ 1
2
ใบงานที่ 2
3
ใบงานที่ 3
4
ใบงานที่ 4