ว30201

รหัสวิชา ว30201 ฟิสิกส์ 1
ผู้สอน นางสาวนิจินันท์ สุริวงษ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 – 4/2

สัปดาห์

สื่อการสอน

กิจกรรม

1
ใบความรู้และใบงานที่ 1
2
ใบความรู้และใบงานที่ 2
3
ใบความรู้และใบงานที่ 3
4
ใบความรู้และใบงานที่ 4