ศ23102

รหัสวิชา ศ23102 ดนตรีสากล
ผู้สอน นายสุรเดช นิกรรัมย์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 – 3/
7

สัปดาห์

สื่อการสอน

กิจกรรม

1
ใบงานที่ 1
ใบงานที่ 1
2
หน่วยที่ 2
ใบงานที่ 2
3
หน่วยที่ 3
ใบงานที่ 3
4
หน่วยที่ 4
ใบงานที่ 4