ศ31102

รหัสวิชา ศ31102 ดนตรี-นาฎศิลป์1
ผู้สอน นายสุรเดช นิกรรัมย์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 – 4/7

สัปดาห์

สื่อการสอน

กิจกรรม

สัปดาห์

1
หน่วยที่ 1
ใบงานที่ 1
สัปดาห์ที่ 1 และ สัปดาห์ที่ 2
2
หน่วยที่ 2
ใบงานที่ 2
สัปดาห์ที่ 3 และ สัปดาห์ที่ 4
3
หน่วยที่ 3
ใบงานที่ 3
สัปดาห์ที่ 5 และ สัปดาห์ที่ 6
4
หน่วยที่ 4
ใบงานที่ 4
สัปดาห์ที่ 7 และ สัปดาห์ที่ 8