อ22101

รหัสวิชา อ22101 ภาษาอังกฤษ
ผู้สอน นางสาวสุดารัตน์ นาอุดม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 – 2/7

สัปดาห์

สื่อการสอน

กิจกรรม

1
หน่วยที่ 1
ใบงานที่ 1
2
หน่วยที่ 2
ใบงานที่ 2
3
หน่วยที่ 3
ใบงานที่ 3
4
หน่วยที่ 4
ใบงานที่ 4