อ33202

รหัสวิชา อ33202 ภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียน 6
ผู้สอน นางสาวณัฐชยาพร พิทักษ์โสธรสกุล ม.6/1,6/3
ผู้สอน นางสาวปาริชาต วงษ์แก้ว ม.6/2,6/5

ผู้สอน นางนรินรัตน์ เจียมวัฒนฤกษ์ ม.6/4,6/6

[table id=118 /]