ว30241

รหัสวิชา ว30241 รายวิชา วิทยาการคำนวณ
ผู้สอน นางมลฤดี ลาภอุดมทรัพย์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1-1/7