จ30201

รหัสวิชา จ30201 ภาษาจีนเบื้องต้น
ผู้สอน นางสาวสุชาดา จันทร์เขียว
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1/-4/2

สัปดาห์

สื่อการสอน

กิจกรรม

1
ใบความรู้ที่ 1