จ30205

รหัสวิชา จ30205 ภาษาจีน 4
ผู้สอน นางสาวสปัน งามศักดิ์ประเสริฐ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 – 6/4

สัปดาห์

สื่อการสอน

กิจกรรม

1
หน่วยที่ 1
ใบงานที่ 1