จ30213

รหัสวิชา จ30213 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ 3
ผู้สอน นางสาวสปัน งามศักดิ์ประเสริฐ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
-6/4

สัปดาห์

สื่อการสอน

กิจกรรม

1

หน่วยที่ 1
ใบงานที่ 1