เอกสารดาวน์โหลด

งานวิชาการ
👉 รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 1/2565
👉 รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2/2564
👉 รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 1/2564
👉 รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2/2563
👉 รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 1/2563 18 ก.ค.63
👉ใบหลักฐานแก้-0-ร-มผ
👉แบบประเมินการนิเทศแผน
👉แบบฟอร์มงานวิจัยในชั้นเรียน
👉เอกสารหลักสูตร ปี 2560
👉แบบประเมินการนิเทศครู
👉แบบฟอร์ม-PLC-สมบูรณ์
👉แบบฟอร์มงานวิจัยในชั้นเรียน
👉
เอกสารหลักสูตร ปี 2560

งานงบประมาณ
👉 เอกสารเบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ
👉 เอกสารงานแผน
👉บันทึกข้อความสรุปโครงการ
👉เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561
👉
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์-2561
👉เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561

งานบุคคล

👉 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานครู ปี2564 ครั้งที่ 2
👉แบบประเมินผลการปฏิบัติงานครูปี2564ครั้งที่1

 

งานกิจการนักเรียน
👉 แบบรายงานเยี่ยมบ้าน ปีการศึกษา 2563

👉แบบฟอร์มLogbookโรงเรียนสนามชัยเขต
👉
บันทึกข้อความสรุปโครงการ

👉เกณฑ์น้ำหนักส่วนสูงนักเรียน
👉แบบฟอร์มน้ำหนักส่วนสูง