อ32101

รหัสวิชา อ32101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
ผู้สอน นางสาวปาริชาต วงษ์แก้ว
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1-5/7

สัปดาห์

สื่อการสอน

กิจกรรม

1
หน่วยที่ 1
ใบงานที่ 1
ใบงานที่ 1
2
ใบงานที่ 2
3
ใบงานที่ 3
ใบงานที่ 3
4
ใบงานที่ 4
ใบงานที่ 4