วิชา แนะแนว
ผู้สอน นางพรทิพย์ รอดสม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1-3/7

[table id=36 /]