วิชา แนะแนว
ผู้สอน นางพรทิพย์ รอดสม
ชั้นมัธยมศึกาษาปีที่ 5/1-5/7

[table id=40 /]