วิชา แนะแนว
ผู้สอน นางพรทิพย์ รอดสม
ชั้นมัธยมศึกาษาปีที่ 6/1-6/
7

[table id=41 /]