ค31201

รหัสวิชา ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ผู้สอน นางจิรนันท์ ปิ่นเกิด
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 – 4/3

สัปดาห์

สื่อการสอน

กิจกรรม

1
ใบความรู้ที่ 1
ใบงานที่ 1
2
ใบความรู้ที่ 2
ใบงานที่ 2
3
ใบความรู้ที่ 3
ใบงานที่ 3
4
ใบความรู้ที่ 4
ใบงานที่ 4
5
ใบความรู้ที่5
ใบงานที่5
6
ใบความรู้ที่6
ใบงานที่6
7
ใบความรู้ที่7
ใบงานที่7
8
ใบความรู้ที่ 8
ใบงานที่8