ข่าวประชาสัมพันธ์

ปีการศึกษา 2565

ระกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) ประจำปีการศึกษา 2565
ระกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทโควตา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (โรงเรียนอื่น) ประจำปีการศึกษา 2565

ปีการศึกษา 2563

ประกาศเลขที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประกาศเลขที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ประกาศเลขที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ประกาศเลขที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประกาศเลขที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ประกาศเลขที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
แนวทางการเปิดเรียนของโรงเรียนสนามชัยเขต

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.1และม.4 ปีการศึกษา 2563
ระกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.1 และม.4 ประเภทโควตา ปี2563