ส33101

รหัสวิชา ส33101 สังคมศึกษา
ผู้สอน นางกัญญาพัชร โชติภาคินเศรษฐ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 – 6/7

[table id=13 /]