ส21105

รหัสวิชา ส21102 พระพุทธศาสนา1 และ
ส21105 พระพุทธศาสนา2
ผู้สอน นางสาวชลิดา จันทุม
ชั้นมัธยมศึกาษาปีที่ 1/1-1/7

สัปดาห์

สื่อการสอน

กิจกรรม

1
หน่วยที่ 1 (ปฐมนิเทศ)
หน่วยที่ 1
ใบงานที่ 1
2
หน่วยที่ 2
ใบงานที่ 2
3
หน่วยที่ 3
ใบงานที่ 3
4
หน่วยที่ 4 (PPT)
หน่วยที่ 4
ใบงานที่ 4
5
หน่วยที่ 5
ใบงานที่ 5
6
หน่วยที่ 6
ใบงานที่ 6
ภาคเรียนที่ 2
ส21105
วิชาพระพุทธศาสนา2
1
หน่วยที่ 5
ใบงานที่ 1
2
หน่วยที่ 5
ใบงานที่ 2
3
หน่วยที่ 5
ใบงานที่ 3
4
หน่วยที่ 5
ใบงานที่ 4