ส22101

รหัสวิชา ส22101 สังคมศึกษา
ผู้สอน นางสาวปิยวรรณ อินจาด
ชั้นมัธยมศึกาษาปีที่ 2/1-2/7

สัปดาห์

สื่อการสอน

กิจกรรม

1
ใบความรู้ที่ 1
2
ใบงานที่ 2
3
ใบงานที่3
4
ใบงานที่ 4
5
ใบงานที่ 5
6
ใบงานที่ 6
7
ใบงานที่ 7
8
ใบงานที่ 8